Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

czekoladowysen
19:20
Koniec.
— Ahoooj
12:46
0953 bf25 500

🏎

Reposted fromKiro Kiro viaszydera szydera
12:46
8870 84a8 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viaszydera szydera
12:46
9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
12:45
2835 8342 500
Reposted fromnudes nudes
czekoladowysen
12:45
2803 ffd4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
czekoladowysen
12:45
Gdybyście musiały przeżywać ten sam dzień bez końca, to który byście wybrały?
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom via48hrs 48hrs
czekoladowysen
10:37
3295 e01f
Reposted fromtfu tfu viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
czekoladowysen
10:37
1419 b0d9
czekoladowysen
10:37
9947 2095
czekoladowysen
10:36
4194 73a7
Reposted fromposzum poszum viajointskurwysyn jointskurwysyn
10:36
9167 53ec 500
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 16 2017

czekoladowysen
15:33
09:25
6956 b2d0
Reposted fromnudes nudes

September 15 2017

czekoladowysen
22:12
Jeśli prawdziwe jest powiedzenie: ile głów, tyle rozumów, to również prawdziwe: ile serc, tyle rodzajów miłości.
— Lew Tołstoj – Anna Karenina
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaSkydelan Skydelan
czekoladowysen
18:40
7828 a232
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain vialword lword
18:40
18:40
2636 b4b1 500
Reposted fromnudes nudes
18:39
2658 4b72 500
Reposted fromnudes nudes
czekoladowysen
08:34
1320 c7f4 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viawakemeupx wakemeupx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl