Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

czekoladowysen
22:29
Ja w ogóle bardzo trudno się zaprzyjaźniam. Jest dużo ludzi, których lubię, i myślę, że oni mnie też lubią, ale nie jesteśmy przyjaciółmi, albo może nawet jesteśmy, tylko ja o tym nie wiem.
— William Wharton
Reposted fromspierworld spierworld viashitsuri shitsuri
czekoladowysen
22:23
4048 839a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viabeeth beeth
czekoladowysen
15:43
Reposted frommefir mefir viaheartbreak heartbreak
czekoladowysen
15:42
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainspirations inspirations
czekoladowysen
15:42
czekoladowysen
15:40

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

czekoladowysen
15:40
1923 8afd
Reposted fromepi epi vialaparisienne laparisienne
15:40
2163 2881 500
15:40
8320 d382 500
czekoladowysen
15:39
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad vialaparisienne laparisienne
czekoladowysen
14:30
4482 c190
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
czekoladowysen
14:30
Niesamowite, jak pewne rzeczy dodają skrzydeł i łamią serce w tym samym czasie.
— Sophie McKenzie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaretro-girl retro-girl
czekoladowysen
14:29
3740 13fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
11:17
8336 99f0 500
Reposted fromhighhopes highhopes viavogel vogel
11:14
czekoladowysen
11:12
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
czekoladowysen
11:11

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Reposted frompanimruk panimruk viagdziejestola gdziejestola
czekoladowysen
11:11
POŚWIATOWSKA!
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
czekoladowysen
07:38
7802 4685
Reposted fromkarant karant viasimplyfalling simplyfalling

June 17 2017

czekoladowysen
15:37
Trzeba było się najebac
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl